K 14

56000,00
р.
Голгофа 80х40х5, крест 30х15х5

Тип памятника: С крестами